Regulamin wypożyczalni samochodów Best-rent

WARUNKI  WYNAJMU REGULAMIN NAJMU

 1. Regulamin wynajmu dotyczy samochodów zawartych w ofercie wypożyczalni na stronie www.best-rent.pl, będących własnością firmy Best-rent Sp.J. Handlowa 34/2b,03-556 Warszawa 524-271-81-17 oraz współpracującej firmy BEST-RENT , ul. Okólna 43b lok 5, 05-270 MARKI, NIP 524 102 01 65 zwanych dalej Wynajmującym
 2. W razie sprzeczności umowy z Regulaminem, wiążące dla Klienta, dalej zwanego Najemcą, jest ustalenie wynikające z umowy.
 3. Umowa zawierana jest z Najemcą, który ma ukończone 23 lata ( powyżej klasy B – 25 lat) i posiada prawo jazdy minimalnie 3 lata.
 4. Dokumentami potrzebnymi przy zawarciu umowy są: dowód osobisty, prawa jazdy kierowców, a w przypadku firm – Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub KRS, NIP, REGON
 5. Osobą odpowiedzialną za wynajęty samochód i posiadającą odpowiedzialność finansową z tytułu umowy najmu jest Najemca. Odpowiedzialność kończy się przy zdaniu auta protokołem zdawczo – odbiorczym, będącym częścią umowy najmu. Do kierowania samochodem uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w umowie najmu samochodu.
 6. Przy wynajmie samochodu, Najemca płaci z góry czynsz najmu za cały okres wynajmu oraz depozyt (gotówka, przelew). Płatność za wynajem przyjmowana jest : gotówką, przelewem lub kartą przez terminal lub system PAYPAL
 7. Wynajmowany samochód jest czysty i zatankowany do pełna. W przypadku niezatankowania lub oddania brudnego auta, uniemożliwiającego oględziny powłoki lakierniczej, Wynajmujący zatrzymuje kaucję, do momentu przywrócenia auta do stanu z dnia wydania samochodu, umożliwiającego stwierdzenie uszkodzeń lakieru. W przypadku ujawnienia uszkodzeń, Najemca otrzymuje Protokół i jest zapraszany na powtórne oględziny. Ewentualne koszty przywrócenia auta do stanu w jakim przejął go Najemca oraz koszty wynikające z postoju auta ( doby najmu) zostaną potrącone z depozytu wg cennika zawartego w Regulaminie lub będą obciążać Wynajmującego
 8. Rezerwacji najmu dokonuje się pisemnie. Wiążąca jest potwierdzona rezerwacja, z wpłaconą opłatą rezerwacyjną w  wysokości 300 zł. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi do 30 dni przed terminem najmu, opłata rezerwacyjna jest zwracana. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na krócej niż 30 dni przed umówionym terminem odbioru auta, wpłacone 300zł przepada na rzecz Wynajmującego.
 9. Możliwe jest przedłużenie wynajmu jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Chęć przedłużenia okresu najmu należy zgłaszać najpóźniej 12 godzin przed końcem okresu najmu. Skrócenie okresu najmu nie upoważnia Najemcy do odbioru niewykorzystanej kwoty z tytułu skrócenia okresu wynajmu określonego w umowie. Zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu SMS 500 zł ( zwłoka dotyczy opóźnień przekraczających 30 minut od wskazanej w umowie godziny zwrotu) .
 10. Samowolne przedłużenie najmu, nie oddanie samochodu w terminie i miejscu wynikającym z umowy, skutkuje naliczeniem kary w wysokości 200% stawki dobowej najmu, za każdy bezprawnie przedłużony dzień.
 11. Wynajęte Auto nie może być dalej podnajmowane, wykorzystywane do holowania, odpłatnego przewożenia osób i rzeczy. Nie wolno przekraczać ładowności podanej w dowodzie rejestracyjnym. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w samochodach.
 12. W przypadku nieuregulowania płatności za wynajem samochodu ( choćby za 1 dobę), Wynajmujący ma prawo odebrać Auto i wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i powiadomić Policję o jego zaginięciu.
 13. Najemca ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody na wyjazd poza granicę RP. Możliwy jest wyjazd jedynie do krajów UE. Zgoda na wyjazd zagraniczny do krajów UE wydawana po wniesieniu opłaty 150 zł i wydaniu Dowodu Rejestracyjnego i polisy ubezpieczenia. Najemca zostanie obciążony kwotą 90 zł za przekierowanie mandatu zagranicznego oraz 50 zł netto za przekierowanie krajowego mandatu.
 14. W przypadku szkody, Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu przed jej końcem.
 15. Wynajmujący zastrzega sobie możliwości zmian w cennikach. Klienta obowiązuje cena z dnia podpisania umowy lub przyjęcia rezerwacji
 16. UBEZPIECZENIE

Samochody są objęte ubezpieczeniem podstawowym  OC, AC z udziałem własnym I ASSISTANCE. Wypłaty i ograniczenia regulują warunki ogólne ubezpieczenia komunikacyjnego WARTA/PZU/COMPENSA. Ubezpieczenie nie obejmuje :

 1. Zdarzeń powstałych przez nieuprawnioną osobę do kierowania pojazdem. Osoby uprawnione są wpisane w umowę najmu
 2. Zdarzeń spowodowanych umyślnie lub przez niedbalstwo kierującego.
 3. Wyłączeń zawartych w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia WARTA /PZU/COMPENSA i w każdym przypadku spowodowania wypadku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.
 4. Zdarzeń powstałych przez kierującego będącego pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu
 5. Zdarzeń w których Kierujący nie dysponował dokumentami pojazdu lub kierowcy
 6. W przypadku nieprawidłowego użytkowania auta, łamania jakichkolwiek zakazów zamieszczonych w Regulaminie.
 7. Kradzieży pojazdu lub Części pojazdu w przypadku niezabezpieczenia auta przez Najemcę
 8. Opon, kołpaków, felg, wnętrza auta ( wszystkich elementów których Ubezpieczyciel nie zalicza do elementów stałych).
 9. Szkód częściowych rozliczanych z AC ( Najemca obciążony będzie opłatą administracyjną wg cennika) i całościowych AC ( przepadek kaucji przy kasacji lub kradzieży auta)
 10. Kradzieży w przypadku gdy Najemca nie zwróci kluczyków i/lub  dokumentów samochodu. Koszt skradzionego samochodu i utraty mienia obciąża wtedy Najemcę.
 11. Najemca odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w samochodzie z winy Najemcy. Ewentualne usterki samochodu, uszkodzenia samochodu zostaną przez Wynajmującego spisane przy wynajmie i odbiorze samochodu. Za szkody wpisane w umowie Najemca nie odpowiada. Pozostałe uszkodzenia uważa się za powstałe w trakcie najmu i z winy Najemcy i będą obciążały Najemcę wg cennika zawartego w Regulaminie.
 12. OBOWIĄZKI NAJEMCY
 13. Zwrócić samochód w dniu i godzinie zawartej w umowie, czysty  (zakaz mycia w myjniach automatycznych), w miejscu oznaczonym w umowie najmu i zatankowany do pełna.
 14. Kontrolować i uzupełniać własnym kosztem :poziom paliwa, oleju i wody, płynu hamulcowego i chodzącego oraz ciśnienia w oponach. Sprawdzać i uzupełniać stan oświetlenia (światła mijania, drogowe i sygnalizacyjne ), oraz stan ogumienia i zużycie klocków hamulcowych.
 15. Przewozić dozwoloną  w dowodzie rejestracyjnym ilość osób i ładunku
 16. Nie holować innych pojazdów i przyczep
 17. Nie uczestniczyć w sportach samochodowych, jazdach wyścigowych, konkursowych
 18. Nie palić papierosów, spożywać posiłków, napoi
 19. Przewozić zwierzęta tylko w przystosowanych do tego pojemnikach
 20. Nie dokonywać w samochodzie żadnych przeróbek, napraw bez pisemnej zgody Wynajmującego
 21. Pokryć wszystkie powstałe szkody, naprawy  i  finansowe zobowiązania nie wynikające z normalnego użytkowania pojazdu i nie objęte AC.
 22. Tankowanie pojazdu zgodnie ze specyfikacją pojazdu wymienioną w dowodzie   rejestracyjnym

k .Udostępnienie auta w okresie najmu do kontroli sposobu wykorzystania i stanu auta.

 1. Zgłoszenie się w oznaczonym przez Wynajmującego terminie i miejscu na okresową wymianę ogumienia.
 2. Prowadzący samochód nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków
 3. Prowadzić samochód wg przepisów ruchu drogowego, przepisów i ograniczeń celnych i granicznych.
 4. Zabezpieczać samochód przed kradzieżą i zniszczeniem, pozostawiać samochód bez dokumentów w środku i prawidłowo zamknięty i zabezpieczony alarmem.
 5. W przypadku kolizji lub usterki, zawiadomić BEST-RENT pod nr.tel. 506 177 482 telefonicznie lub SMSem i wezwać ASSISTANCE oraz Policję w przypadku kolizji lub kradzieży.
 6. W przypadku kolizji nie z winy Najemcy, konieczne jest sporządzenie OŚWIADCZENIA na miejscu zdarzenia i wezwania Policji. Nie dopełnienie tych formalności skutkować będzie obciążeniem Najemcę kosztami jak w przypadku szkody AC. Na najemcy ciążyć będzie obowiązek dopełnienia w terminie formalności z ubezpieczycielem.
 7. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 8. Przekazanie do wynajmu samochodu sprawnego technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem
 9. Przekazanie Najemcy dokumentów samochodu i umowy najmu samochodu
 10. Zapewnienie ogumienia w okresie 15 marca – 1 listopad letniego i w okresie 1 listopad – 15 marca – zimowego.
 11. Przyjęcie – odbiór samochodu w dniu i o godzinie ustalonej przy podpisywaniu umowy najmu
 12. W przypadku unieruchomienia pojazdu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego i wynikających z normalnego użytkowania samochodu,    zapewnienie auta zastępczego o podobnym standardzie, lub w przypadku braku takiej możliwości – zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu lub obniżenie czynszu najmu przy niższym standardzie samochodu zastępczego( tylko na terenie RP). Pomoc na miejscu wypadku lub awarii zapewniona jest w kraju i Europie na zasadach ASSISTANCE zawartego w ubezpieczeniu, lub ASSISTANCE producenta samochodu. Pomoc i Auto zastępcze ASSISTANCE przysługuje na zasadach Ubezpieczyciela. Dodatkowe koszty przekraczające Assistance  spoczywają na jego Użytkowniku.
 13. Auto zastępcze i pomoc na drodze nie przysługuje w przypadku łamania któregokolwiek punktu regulaminu, szkód parkingowych, zagubienia dokumentów lub kluczyków.
 14. OPŁATY I KOSZTY
 15. Szkody z AC –813 zł netto / 1 szkoda dla szkód do wysokości kosztów naprawy 4000 zł netto wg kosztorysu autoryzowanej stacji napraw blacharskich. Szkoda powyżej 4000 zł – przepadek kaucji
 16. W przypadku kradzieży i kasacji – przepadek depozytu
 17. Zatankowanie auta – 50 zł + koszty brakującego paliwa
 18. Mycie i czyszczenie przy oddaniu brudnego auta – zewnątrz  50 zł, wnętrze 80 zł, czyszczenie tapicerki -80 zł / 1 element
 19. Zgubienie kluczyków, pilota do autoalarmu, – 2000 zł
 20. Zgubienie dokumentów, tablic i naklejki rejestracyjnej- 500 zł i zobowiązanie finansowe za okres wynajmu do dnia otrzymania nowych elementów.
 21. Demontaż  lub przeróbka elementów samochodu – 800 zł netto za każdy element.
 22. Brak kołpaka – 120 zł netto /komplet
 23. Uszkodzenie wnętrza samochodu – porysowanie plastików, skóry, naderwanie lub przepalenie tapicerki – całkowita utrata kaucji.
 24. Utrata gwarancji na Auto z winy Najemcy – 5000 zł netto
 25. Prowadzenie pojazdu przez osobę nie uprawnioną umową najmu, opuszczenie granic RP bez zgody – 1000 zł netto
 26. Holowanie innych pojazdów lub przyczep – kara 1000 zł netto
 27. Ślady po myciu samochodu w myjni automatycznej – 500 zł netto
 28. Palenie tytoniu w samochodzie – 300 zł netto, przepalenie, zniszczenie tapicerki – 1000 zł netto
 29. Czyszczenie auta po przewożeniu zwierząt  – 200 zł netto
 30. Odbiór samowolnie przetrzymywanego auta lub nieuzgodnionego wynajmu – 1500 zł netto + koszty odbioru samochodu. Koszt parkingów policyjnych obciąża Najemcę.
 31. Uszkodzenie elementów samochodu nie objętych AC takich jak: opony, lusterka, felgi, reflektory, anteny  – opłaty wg cennika Autoryzowanej Stacji Obsługi + 100%, uszkodzenie szyby jak szkoda AC
 32. Pozostałe niewymienione zniszczenia i usterki powstałe z winy Najemcy – koszt usunięcia usterki +100%
 33. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego -500 zł.
 34. Przekierowanie mandatu krajowego -50 zł netto, zagranicznego 90 zł

Podane ceny są cenami netto

Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane w Sądzie wg siedziby Wynajmującego.

Użytkownik swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe Warunki Ogólne – REGULAMIN oraz osobistą odpowiedzialność za wynajęty samochód w okresie obowiązywania umowy najmu.

Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentacji Wynajmującego oraz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO. Administratorem danych osobowych jest firma BEST-RENT Janecki Sp.J. Z siedzibą w Warszawie 03-556 przy ul. Handlowej 34/2b, wpisana do KRS pod numerem 0000524727, adres mailowy do kontaktu biuro@best-rent.pl, zwana dalej BEST-RENT. Gromadzone dane osobowe pozyskaliśmy z formularza rezerwacyjnego na stronie www.best-rent.pl

przesłanych zapytań klientów na adres mailowy w domenie firmy oraz w trakcie sporządzania umów najmu samochodów. Przetwarzamy dane osobowe dla sporządzenia ofert, zarządzania płatnościami, zawierania umów najmu, wystawiania dokumentów dotyczących płatności, obsługiwania umów najmu, Kontaktowania się z klientami w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy dane osobowe aby poinformować o naszych ofertach, windykować należności przechowywać dane dla instytucji mających prawny obowiązek do występowania o ich przekazanie- takich jak policja, straż miejska, i instytucje wystawiające mandaty i kary finansowe dotyczące wynajętych aut, ubezpieczyciele w celu obsługi szkód komunikacyjnych. Instytucje finansowe obsługujące nasze płatności  w szczególności e-serwis. Gromadzone przez nas dane są niezbędne do wypożyczenia samochodu, ustalenie danych kierowcy, obsługi szkód, mandaty i wykroczeń popełnianych naszymi autami przez wskazanych w umowie kierowców. Przechowujemy dane osobowe w czasie trwania umowy i maksymalnie do 10 lat po ich zakończeniu. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych  przetwarzanych w celach marketingowych.  Nie przenosimy danych Klientów, nie profilujemy danych i nie podlegają automatyzacji. Dostęp do danych mają jedynie pracownicy  i właściciele firmy., pouczeni o obowiązku zachowania poufności informacji. Stosujemy dla Państwa bezpieczeństwa na stronie naszej firmy protokół SSL oraz, mechanizm Google reCAPTCHA. Konsument ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych(adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych , ul Stawki 2, 00-193 Warszawa). Najemca swoim podpisem pod umową najmu oświadcza, że przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu oraz osobistą odpowiedzialności za wynajęty samochód w zakresie przewidzianym w Regulaminie oraz w umowie najmu.

 

Użytkownik swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe Warunki Ogólne – REGULAMIN oraz osobistą odpowiedzialność za wynajęty samochód w okresie obowiązywania umowy najmu.


Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń