Wypożyczalnia Best-rent

Rezerwacja

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów będących w ofercie wypożyczalni działającej za pośrednictwem strony www.best-rent.pl, oraz będących własnością firmy BEST-RENT Janecki SP.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Handlowa 34/2b, 03-556 Warszawa, NIP524-271-81-17,oraz współpracującej firmy DACAR Anna Karolak z siedzibą w Markach przy ul. Piłsudskiego 22, 05-270 Marki, NIP 524-102-01-65, zwanych dalej Wynajmującym.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik znajdujący się na stronie WWW.best-rent.pl(zwany dalej Cennikiem).
 3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu, strony związane są postanowieniami umowy najmu.
 4. Strony umowy najmu:

a) Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą),

b) Wynajmujący: Best-rent s.j z siedzibą w Warszawie przy ul. Handlowa 34/2b, 03-556 Warszawa, NIP 524-271-81-17, numer telefonu226784769  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz DACAR Anna Karolak z siedzibą w Markach przy ul. Piłsudskiego 22, 05-270 Marki, NIP 524-102-01-65,

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 23 lata (powyżej klasy B – 25 lat), posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej 5 lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.
 2. Dokumentami wymaganymi przy zawarciu umowy najmu są: ważny dowód osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowców), ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, a w przypadku firm – zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub KRS, NIP, REGON.
 3. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 1 Regulaminu i wskazane w umowie najmu jako uprawnione do kierowania samochodem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wysokość kary umownej.
 5. Przy zawarciu umowy najmu samochodu, Najemca płaci z góry czynsz najmu za cały okres wynajmu oraz depozyt (gotówką, kartą przelewem). Płatność za wynajem przyjmowana jest: gotówką, przelewem lub kartą przez terminal. Zaliczki przyjmujemy również przez system PAYPAL oraz kartą kredytową po wypelnieniu zgody na obciążenie karty bez jej użycia.
 6. Wynajmowany samochód jest czysty i zatankowany do pełna. Przy rozliczeniu najmu, Najemca zwraca samochód w takim samym stanie jak w momencie wydania pojazdu, lub uiszcza opłatę wynikającą z Regulaminu za doprowadzenie samochodu do stanu z dnia wydania pojazdu.
 7. Rezerwacji najmu dokonuje się pisemnie. Wiążąca jest potwierdzona rezerwacja, z wpłaconą zaliczką w wysokości 300 zł (trzysta złotych). Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi do 14 dni przed terminem najmu, zaliczka zostaje zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na krócej niż 14 dni przed umówionym terminem odbioru pojazdu, zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego.
 8. Przedłużenie okresu najmu możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Skrócenie okresu najmu nie upoważnia Najemcy do odbioru niewykorzystanej kwoty z tytułu skrócenia terminu najmu określonego w umowie. Zwłoka w oddaniu auta powyżej 30 minut skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę.
 9. Samowolne przedłużanie okresu najmu, nie oddanie pojazdu w terminie i miejscu wynikającym z umowy, skutkuje naliczeniem przez Wynajmującego kary w wysokości 200% stawki dobowej najmu, za każdą bezprawnie przedłużoną dobę najmu. Doba kończy się o tej samej godzinie, w której został on wydany. Przedłużenie tego terminu, skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną, rozpoczętą dobę.
 10. Wynajęty pojazd nie może być wykorzystywany do holowania, odpłatnego przewożenia osób i rzeczy. Nie wolno przekraczać ładowności podanej w dowodzie rejestracyjnym. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w wynajętym pojeździe.
 11. W przypadku nieuregulowania płatności za wynajem samochodu (choćby za 1 dobę), Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania samochodu od Najemcy, ewentualnie prawo do powiadomienia Policji o jego zaginięciu.
 12. Najemca ma obowiązek uprzednio uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na wyjazd poza granice RP do krajów należących do Unii Europejskiej. Wyjazd do krajów nienależących do Unii Europejskiej nie jest możliwy w ogóle.
 13. Wynajmujący zastrzega sobie możliwości wprowadzania zmian w Cenniku. Klienta obowiązują ceny z dnia podpisania umowy lub przyjęcia rezerwacji.
 14. Ubezpieczenie pojazdów

Samochody są objęte ubezpieczeniem podstawowym  OC, AC I ASSISTANCE. Wypłaty i ograniczenia regulują warunki ogólne ubezpieczenia komunikacyjnego COMPENSA. Ubezpieczenie nie obejmuje :

a. Zdarzeń powstałych przez nieuprawnioną osobę do kierowania pojazdem. Osoby uprawnione są wpisane w umowę najmu

b. Zdarzeń spowodowanych umyślnie lub przez niedbalstwo kierującego.

c. Wyłączeń zawartych w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia COMPENSA i w każdym przypadku spowodowania wypadku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.

d. Zdarzeń powstałych przez kierującego będącego pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu

e. Zdarzeń w których Kierujący nie dysponował dokumentami pojazdu lub kierowcy

f. W przypadku nieprawidłowego użytkowania auta, łamania jakichkolwiek zakazów zamieszczonych w Regulaminie.

g. Kradzieży pojazdu lub Części pojazdu w przypadku niezabezpieczenia auta przez Najemcę

h. Opon, kołpaków, wnętrza auta ( wszystkich elementów których Ubezpieczyciel nie zalicza do elementów stałych).

i. Szkód częściowych rozliczanych z AC ( Najemca obciążony będzie opłatą administracyjną wg cennika) i całościowych AC ( przepadek kaucji przy kasacji lub kradzieży auta)

j. Kradzieży w przypadku gdy  Najemca nie zwórci kluczyków i/lub  dokumentów samochodu. Koszt skradzionego samochodu i utraty mienia obciąża wtedy Najemcę.

k. Najemca odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w samochodzie z winy Najemcy. Ewentualne usterki samochodu, uszkodzenia samochodu zostaną przez Wynajmującego spisane przy wynajmie i odbiorze samochodu. Za szkody wpisane w umowie Najemca nie odpowiada. Pozostałe uszkodzenia uważa się za powstałe w trakcie najmu i z winy Najemcy i będą obciążały Najemcę wg cennika zawartego w Regulaminie.

 1. Obowiązki najemcy

a. Zwrócić samochód w dniu i godzinie zawartej w umowie, czysty  (zakaz mycia w myjniach automatycznych), w miejscu oznaczonym w umowie najmu i zatankowany do pełna.

b. Kontrolować i uzupełniać własnym kosztem :poziom paliwa, oleju i wody, płynu hamulcowego i chłodzącego oraz ciśnienia w oponach. Sprawdzać i uzupełniać stan oświetlenia (światła mijania, drogowe i sygnalizacyjne ) oraz stan ogumienia.

c. Przewozić dozwoloną  w dowodzie rejestracyjnym ilość osób i ładunku

d. Nie holować innych pojazdów i przyczep

e. Nie uczestniczyć w sportach samochodowych, jazdach wyścigowych, konkursowych

f. Nie palić papierosów, spożywać posiłków, napoi

g. Przewozić zwierzęta tylko w przystosowanych do tego pojemnikach

h. Nie dokonywać w samochodzie żadnych przeróbek, napraw bez pisemnej zgody Wynajmującego

i. Pokryć wszystkie powstałe szkody, naprawy  i  finansowe zobowiązania nie wynikające z normalnego użytkowania pojazdu i nie objęte AC.

j. Tankowanie pojazdu zgodnie ze specyfikacją pojazdu wymienioną w dowodzie   rejestracyjnym

k .Udostępnienie auta w okresie najmu do kontroli sposobu wykorzystania i stanu auta.

l. Zgłoszenie się w oznaczonym przez Wynajmującego terminie i miejscu na okresową wymianę ogumienia.

m. Prowadzący samochód nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków

n. Prowadzić samochód wg przepisów ruchu drogowego, przepisów i ograniczeń celnych i granicznych.

o. Zabezpieczać samochód przed kradzieżą i zniszczeniem, pozostawiać samochód bez dokumentów w środku i prawidłowo zamknięty i zabezpieczony alarmem.

p. W przypadku kolizji lub usterki, zawiadomić BEST-RENT pod nr.tel. 506 177 482 lub 605 284 603 i wezwać ASSISTANCE oraz Policję w przypadku kolizji lub kradzieży.

q. W przypadku kolizji nie z winy Najemcy, konieczne jest sporządzenie OŚWIADCZENIA na miejscu zdarzenia i wezwania Policji. Nie dopełnienie tych formalności skutkować będzie obciążeniem Najemcę kosztami jak w przypadku szkody AC.

r. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granice RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.

 1. Obowiązki wynajmującego

a.O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego obowiązków.

b. Do podstawowych obowiązków Wynajmującego należy: przekazanie do wynajmu samochodu sprawnego technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem, przekazanie Najemcy dokumentów samochodu i umowy najmu samochodu, zapewnienie ogumienia w okresie 1 marca-1 listopad letniego i w okresie 1 listopad – 1 marca zimowego, przyjęcie i odbiór samochodu w dniu i o godzinie ustalonej przy podpisywaniu umowy najmu.

 1. Postanowienia końcowe

a. Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane w Sądzie właściwym miejscowo zgodnie z siedzibą Wynajmującego.

b. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentacji Wynajmującego oraz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

c. Najemca swoim podpisem pod umową najmu oświadcza, że przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu oraz osobistą odpowiedzialność za wynajęty samochód w zakresie przewidzianym w Regulaminie oraz w umowie najmu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – CENNIK

a. Szkody z AC – 813 zł netto / 1 szkoda dla szkód do wysokości kosztów naprawy 5000 brutto wg kosztorysu autoryzowanej stacji napraw blacharskich. Szkoda powyżej 5000 zł – przepadek kaucji

b. W przypadku kradzieży i kasacji - przepadek depozytu

c. Zatankowanie auta – 30 zł + koszty brakującego paliwa

d. Mycie i czyszczenie przy oddaniu brudnego auta – zewnątrz  30 zł, wnętrze 50 zł, czyszczenie tapicerki -50 zł / 1 element

e. Zgubienie kluczyków, pilota do autoalarmu, ,  – wg wyceny autoryzowanego serwisu i cennika części producenta

f. Zgubienie dokumentów, polisy, tablic i naklejki rejestracyjnej- 300 zł i zobowiązanie finansowe za okres wynajmu do dnia otrzymania nowych elementów.

g. Demontaż  lub przeróbka elementów samochodu – 800 zł netto za każdy element.

h. Brak kołpaka – 120 zł netto /komplet

i. Uszkodzenie wnętrza samochodu – porysowanie plastików, skóry, naderwanie lub przepalenie tapicerki – całkowita utrata kaucji.

j. Utrata gwarancji na Auto z winy Najemcy – 5000 zł netto

k. Prowadzenie pojazdu przez osobę nie uprawnioną umową najmu, opuszczenie granic RP bez zgody – 1000 zł netto

l. Holowanie innych pojazdów lub przyczep – kara 600 zł netto

m. Ślady po myciu samochodu w myjni automatycznej – 500 zł netto

n. Palenie tytoniu w samochodzie – 300 zł netto, przepalenie tapicerki – 1000 zł netto

o. Czyszczenie auta po przewożeniu zwierząt  - 200 zł netto

p. Odbiór samowolnie przetrzymywanego auta lub nieuzgodnionego wynajmu – 1000 zł netto + koszty odbioru samochodu

r. Uszkodzenie elementów samochodu nie objętych AC takich jak: opony, lusterka, felgi, reflektory, anteny  – opłaty wg cennika Autoryzowanej Stacji Obsługi + 30%, uszkodzenie szyby 200 zł

s. Pozostałe niewymienione zniszczenia i usterki powstałe z winy Najemcy – koszt usunięcia usterki +30%

Podane ceny są cenami netto

Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane w Sądzie wg siedziby Wynajmującego.

Najemca zgadza się na przechowywanie danych personalnych Najemcy w dokumentach Wynajmującego.

Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa  z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych ( dz.U.Nr.133, poz.883) przez Wynajmującego.

Użytkownik swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe Warunki Ogólne – REGULAMIN oraz osobistą odpowiedzialność za wynajęty samochód w okresie obowiązywania umowy najmu.

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.